تبلیغات
    Miss Yehet Diary :| - کارنامه :)                                         
دوشنبه 24 خرداد 1395  ♥   10:19 ق.ظ

  کارنامه :)امــ×ــروز روز دادن کــارنامـــه هـــا بـــود

مــا هم با بروبــچ مدرســه قـــرآر گذاشــــتیم تو یــه ســـاعت مشخـــصی بریـــم

خــلاصــه مــا رفتیم و کـــل راه از استــــرس داشتیـــم دق میکردیمــــ

رفتــم و برخلافــــ انتـــظارم شــدم 76\19 :)))))

بعـــد رفتیـــم مراســـم سلفــی گرفتنـــون @_@

و در تـــمام سلفــی ها بنـــده یا کج بودم،یا نور تو صورتـــم ببود،یا موهام جلوم بود :||||

خلاصـــــه عین آدم نشـــد عکـــس بگیریـــم :/

بــه خـــانه بازگشتیــم و کــارنامه را به پـــدر جــان نشــان دادیم :)

و بســـی خرسنـــد گردید :)))))))و همین :|

پ.ن:عکس بالا مربوط به همین روزه کارنامه هاااست*-*

    
 •Miss Yehet ●•●Oh Sara•  ♥   کـامنـت()                  

>